GreenWay Polska Sp. z o.o., Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451
Wsparcie techniczne: +48 58 325 10 77 [email protected]
x

ARTYKUŁ 1 – CENY I WARUNKI ICH OBOWIĄZYWANIA

(Ceny zawierają podatek VAT)

SIEĆ GREENWAY – PUNKTY ŁADOWANIA GREENWAY (Oznaczone w Aplikacji jako “GW”)

GREENWAY NETWORK - GREENWAY’S RECHARGING POINTS

SIEĆ GREENWAY – PARTNERSKIE PUNKTY ŁADOWANIA (Oznaczone w Aplikacji jako “P”)

GREENWAY NETWORK - PARTNERS' RECHARGING POINTS

PUNKTY ŁADOWANIA PARTNERÓW ROAMINGOWYCH W KRAJU ORAZ ZA GRANICĄ (Oznaczone w Aplikacji jako “R”)

ROAMING RECHARGING POINTS, LOCAL AND ABROAD

INNE PRODUKTY I USŁUGI

OTHER PRODUCTS OR SERVICES

Wyjaśnienia do cennika:

1) Stawka za kWh dotyczy ilości energii elektrycznej wydanej do samochodu podczas sesji ładowania, zmierzonej poprzez urządzenia pomiarowe wbudowane w ładowarkę. Informacja ta jest udostępniona w Aplikacji oraz w załączniku do faktury. Ze względów technicznych ilość energii wskazana przez punkt ładowania może różnić się od ilości energii mierzonej w pojeździe, z uwagi na straty wynikające z transformacji energii, parametry pojazdu lub z innych przyczyn technicznych. Czas bez opłaty liczony od momentu uruchomienia usługi ładowania, bez względu na czas trwania procesu ładowania pojazdu.

2) “AC” odnosi się do punktu ładowania (złącze) ładującego pojazd elektryczny prądem przemiennym.

3) “DC” odnosi się do punktu ładowania (złącze) ładującego pojazd elektryczny prądem stałym. Każdy punkt ładowania DC ma zdefiniowaną nominalną maksymalną moc ładowania, a informacja ta znajduje się w Aplikacji. Maksymalna moc punktu ładowania wyznacza poziom stosowanej stawki za kWh i czasu bez opłaty za minuty. Na stosowaną cenę nie wpływa rzeczywista maksymalna moc ładowania dla danej sesji. Rzeczywista maksymalna moc ładowania może być niższa od nominalnej ze względu na specyfikację techniczną samochodu, zarządzanie dystrybucją mocy w ładowarce podczas ładowania wielu pojazdów lub z innych przyczyn technicznych.

4) Miesięczna Opłatato stała opłata, która dotyczy miesiąca kalendarzowego świadczenia usługi.

5) Stawka za minutę ma zastosowanie do okresu, w którym czas podłączenia klienta podczas jednej sesji przekracza czas bez opłaty. Dotyczy to każdej rozpoczętej minuty. Opłata nie obowiązuje w punktach (złączach) AC w godzinach 20:00 – 8:00 następnego dnia na własnych stacjach GreenWay.

6) Cena może się różnić w zależności od punktów ładowania i jest podawana w Aplikacji po zalogowaniu się na konto klienta (jest to możliwe w Portalu Kierowcy oraz aplikacji GreenWay dostępnej na smartfonach). Ceny publikowane w Aplikacji będą stosowane na tych samych warunkach, jakie podano w tym cenniku. Wyjątki są wymienione w Aplikacji.

7) “Roam like at home” oznacza, że usługa ładowania u partnerów roamingowych jest rozliczana według planu stosowanego w przypadku ładowania w sieci GreenWay, zgodnie z wybranym planem korzystnych cen. Cena obowiązuje w sytuacji stosowania przez klienta Polityki Uczciwego Korzystania (patrz art. 3).

8) Nośnik RFID karta RFID lub inna forma umożliwiająca uwierzytelnianie klienta i inicjowanie usługi ładowania w punkcie ładowania.

ARTYKUŁ 2 – ZASADY KALKULACJI I POBIERANIA OPŁAT

2.1 Opłata za nasze usługi ładowania jest obliczana jako suma (i) komponentu cenowego opartego na stawce za kWh określonej w cenniku, oraz (ii) komponentu cenowego opartego na stawce za minuty zgodnie z niniejszym cennikiem. W przypadkach, gdy cena z odpowiedniego programu cenowego w punktach ładowania partnerów GreenWay lub w sieci partnerów roamingowych GreenWay nie ma zastosowania, opłata za usługę ładowania obliczana jest według zasady (cena i sposobów jej obliczania), którą możesz znaleźć po zalogowaniu się do Aplikacji. Opłata jest obliczana dla każdej sesji ładowania osobno.

2.2 Opłata za usługi ładowania zostanie podwyższona o miesięczną opłatę, jeśli ma to zastosowanie w ramach wybranego przez Ciebie planu korzystnych cen. W przypadku, gdy plan cenowy dotyczy tylko części miesiąca kalendarzowego, miesięczna opłata będzie opłacana proporcjonalnie.

2.3 Naliczenie płatności i wystawienia faktur za zrealizowane usługi dokonuje się w następujący sposób: (i) kwota należna dla zarejestrowanych klientów korzystających z ładowania wielokrotnego jest naliczana łącznie za wszystkie sesje ładowania zrealizowane w poprzednim miesiącu (z wyjątkiem przypadku opisanego w ppkt (iii)) i obejmuje (jeżeli dotyczy) miesięczną opłatę za bieżący miesiąc kalendarzowy; faktura za te usługi wystawiana jest w ciągu 15 dni od zakończenia danego miesiąca; (ii) pierwsza miesięczna opłata (lub jej proporcjonalna część) jest wymagalna w dniu, w którym wybierasz jeden z planów korzystnych cen; faktura za tę opłatę jest wystawiana tego samego dnia; (iii) kwota należna za usługi ładowania jednorazowego lub usługi ładowania zarejestrowanego klienta w ramach uproszczonej rejestracji, która nie została zakończona w ciągu 24 godzin, jest należna po każdej sesji ładowania; faktura za taką usługę jest wystawiana w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu zakończenia świadczenia usługi; (iv) kwota należna za inne usługi i produkty jest naliczana w momencie ich świadczenia lub wysyłki; faktura z tego tytułu wystawiana jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W każdym przypadku data wystawienia faktury jest jednocześnie terminem wymagalności jej płatności.

2.4 Zastrzegamy, że kwota należna za ładowanie w sieciach partnerów roamingowych może zostać naliczona osobno po otrzymaniu danych dotyczących zrealizowanych usług ładowania od partnera roamingowego.

2.5 Płatności za zrealizowane przez nas usługi pobierane są przez nas automatycznie z karty płatniczej zarejestrowanej przez Ciebie w naszej Aplikacji w momencie naliczenia stosownej opłaty lub – w sytuacji, gdy płatność taka nie może być zrealizowana w danym momencie – w terminie późniejszym, gdy stan środków na karcie pozwala na pobranie odpowiedniej kwoty.

2.6 W momencie Twojej rejestracji jesteśmy uprawnieni do pobrania ze wskazanej przez Ciebie karty płatniczej kwoty 1 PLN celem weryfikacji jej ważności. Kwota ta jest niezwłocznie zwracana na Twoje konto.

2.7 Jesteśmy uprawnieni do pobrania kwoty 50 PLN z podanej przez Ciebie karty płatniczej przed każdym uruchomieniem usługi ładowania. Pobrana kwota zostanie zaliczona przez nas na poczet płatności za usługę ładowania. W przypadku, kiedy wartość usługi będzie niższa od pobranej kwoty, różnica zostanie Ci zwrócona na wskazaną kartę w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.

ARTYKUŁ 3 – POLITYKA UCZCIWEGO KORZYSTANIA

3.1 Oczekujemy, że Twoim zamiarem jest korzystanie z sieci GreenWay w Polsce, a nie dążenie do uzyskania dostępu do sieci naszych partnerów roamingowych oraz GreenWay za granicą po niższych cenach niż wynika to z ich cenników. W związku z tym stosujemy zasady określone w Polityce Uczciwego Korzystania mająceą zastosowanie dla planów cenowych Energia Plus i Energia Max.

3.2 Za naruszenie Polityki Uczciwego Korzystania uznajemy sytuację, jeżeli w dowolnym półrocznym okresie korzystania z planu Energia Plus i Energia Max ilość usług ładowania (w kWh) wykorzystywanych przez Ciebie w sieciach partnerów roamingowych lub sieci GreenWay za granicą przekroczy ilość usług ładowania w naszej sieci o co najmniej 200%. Dla użytkowników zarejestrowanych w programie cenowym Energia Plus lub Energia Max krócej niż 6 miesięcy, w związku z wypowiedzeniem umowy lub zmianą programu cenowego na Energia Standard, powyższy okres jest odpowiednio krótszy.

3.3 Zgodność z Polityką Uczciwego Korzystania będzie weryfikowana przez nas na podstawie łącznej ilości pobranej energii elektrycznej, w tym także przez każdego ze wskazanych przez Ciebie kierowców lub korzystania z dowolnego nośnika RFID.

3.4 W przypadku naruszania zasad Polityki Uczciwego Korzystania, mamy prawo naliczyć dodatkową opłatą w wysokości 50 % w stosunku do rozliczonych opłat za usługi ładowania za granicą, które naruszają zasadę określoną w pkt. 3.2.

ARTYKUŁ 4 – ZMIANA CEN LUB ZAKOŃCZENIE PLANÓW

4.1 Możesz wybrać nowy plan cenowy raz w miesiącu ze skutkiem (i) od następnego dnia, jeśli obecny plan nie zawiera miesięcznej opłaty (nie dotyczy planu cenowego z Roczną Opłatą Promocyjną), (ii) od 1 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli w obecnym planie uwzględniona jest miesięczna opłata, lub (iii) od daty rozpoczęcia obowiązywania nowego cennika, w przypadku zmiany cennika w sposób, który ma wpływ na Twój aktualny plan.

4.2 Rozpoczęcie korzystania z planu korzystnych cen jest uzależnione od zapłaty pierwszej miesięcznej opłaty (lub jej części) zgodnej z wybranym planem.

4.3 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym cenniku, w tym zmian lub zakończenia planów cenowych.

4.4 W przypadku zmiany niniejszego cennika, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem 14 dni. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionymi warunkami cennika, możesz wypowiedzieć umowę ramową ze skutkiem natychmiastowym.

4.5 Jeśli wybrany wcześniej przez Ciebie plan cenowy zostanie przez nas wycofany, a będziesz dalej korzystał z naszych usług, zostaniesz przez nas przypisany do aktualnego standardowego planu cenowego chyba, że wybierzesz inny plan cenowy z aktualnego cennika.

ARTYKUŁ 5 – DATA OBOWIĄZYWANIA

5.1 Niniejszy cennik został opublikowany 15 czerwca 2021 r. i obowiązuje od 1 lipca 2021 r