POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez GreenWay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 3c, 81-537 Gdynia (Administrator). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisu internetowego.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest GreenWay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 3c, 81-537 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000602098, REGON: 363635970, NIP: 583 319 52 89 (dalej także jako: GreenWay).

I. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. GreenWay dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez użytkownika zgody.
 3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów, w jakich zostały zebrane.
 4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom którym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych we wszelkiego rodzaju aplikacjach, z których korzystają klienci GreenWay (aplikacje internetowe, a takżeaplikacje mobilne).

II. SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookies (tzw. ciasteczka).

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików Cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, również z wykorzystaniem Google Analytics;
  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session Cookies) oraz „stałe” (persistent Cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej Użytkownika.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.
 8. Polityka prywatności w zakresie zbierania statystyk przez Google Analytics dostępna jest na stronie internetowej: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.
 9. Szczegółowe informacje odnośnie do kategorii plików Cookies przetwarzanych w Serwisie oraz gromadzonych przez nie danych można znaleźć w Ustawieniach prywatności dostępnych w banerze zgód cookies.

IV. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysyłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji Użytkownika,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku
  • gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o rodzaju urządzenia Użytkownika,
  • informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika,
  • informacje o adresie IP, w tym informacja z jakiego kraju loguje się Użytkownik.
 3. Powyżej przedstawione dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis.
 4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem i serwerem.

V. W JAKIM CELU SĄ WYKORZYSTYWANE ZEBRANE PRZEZ NAS DANE

 1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług przez GreenWay oraz związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) i c) RODO.
 2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingowych realizowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.

VI. BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

GreenWay zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych, udostępnieniu osobom nieupoważnionym oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu czy uszkodzeniu.

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług oferowanych przez Administratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Administrator respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza, prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane przetwarzamy, może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do GreenWay pisma, w którym przedstawi swoje żądania.
 5. Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

VIII. ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Na zmiany w polityce ochrony prywatności GreenWay mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej GreenWay.

IX. KONTAKT

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na następujący adres e-mail: [email protected]

OPERATOR GreenWay Polska Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3c, 81-537 Gdynia, Polska
[email protected] | +48 58 325 10 77
NIP: 5833195289 | REGON: 363635970 | KRS: 0000602098 | BDO: 000423278
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 3.930.000,00 PLN

INFORMACJE KONTAKTOWE: GreenWay Polska Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3c, 81-537 Gdynia, Polska
[email protected] | +48 58 325 10 77
NIP: 5833195289 | REGON: 363635970 | KRS: 0000602098 | BDO: 000423278
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 3.930.000,00 PLN

x